ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΑΡΘΡΟ   1

Ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με  την επωνυμία "ΣΤΗΡΙΞΗ" με έδρα την πόλη της Κέρκυρας.

 

ΑΡΘΡΟ  2.

Αρχές

Η "ΣΤΗΡΙΞΗ" επιδιώκει την με κάθε δυνατό τρόπο παροχή βοήθειας στα άτομα εκείνα, που η κρίση των κοινωνικών θεσμών και η αδιαφορία του κοινωνικού περίγυρου για τις βαθύτερες ανθρώπινες ανάγκες, τα οδήγησε στην απογοήτευση, στην παθητικότητα, στην απομόνωση και τα κατέστησε ευάλωτα σε κάθε είδους εξάρτηση από ουσίες και συμπεριφορές.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Σκοποί

  1. Η στήριξη με κάθε δυνατό τρόπο της υπό ίδρυση Μονάδας Πρόληψης για τη χρήση ουσιών και το AIDS του Δήμου Κερκυραίων, "ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ"
  2. Η προώθηση της συνεργασίας με την παραπάνω μονάδα, ως και με άλλες μονάδες ή οργανισμούς που έχουν πα­ρεμφερή σκοπό.
  3. Η ανάπτυξη προγραμμάτων από κοινού με την παραπάνω Δημοτική Μονάδα για την στήριξη των ατόμων που παρουσιάζουν εξάρτηση από ναρκωτικές ή από άλλες ουσίες με ψυχοτρόπο δράση ή που πάσχουν από AIDS, ως και η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στα άτομα αυτά.

4 . Η ενημέρωση και επιμόρφωση διαφόρων κοινωνικών ομάδων, όπως μαθητών, σπουδαστών, κλπ για θέματα πρωτογενούς πρόληψης από εξαρτητικές συμπεριφορές, από το AIDS και προαγωγής της ψυχικής και σωματικής  υγείας.

  1. Η ανάπτυξη προγραμμάτων για την έρευνα των κοινωνικών αναγκών και η επεξεργασία προτάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ως και για την ανάδειξη αξιών όπως η αγάπη, ο αλληλοσεβασμός, η δημιουργία, η ισοτιμία, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η ειλικρίνεια και το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο.

 

ΑΡΘΡΟ  4

 

Μέσα

1) Η ενημέρωση των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, στο σχολείο, στην εργασία και στην οικογένεια με στόχο την πρόληψη για την αποφυγή "ουσιών", "συνηθειών" και αντιμετώπιση "σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων επικίνδυνων για την υγεία".

2) Η ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων που μέσα από την ομαδική λειτουργία και μακριά από συμβουλές και αφορι­σμούς θα προωθούν τον "άλλο τρόπο ζωής", την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς και θα στοχεύουν:

α) στην ενδυνάμωση της προσωπικότητας, τη βελτίωση των γνώσεων και της επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων και

β) στην πρόληψη από οποιασδήποτε μορφής εξάρτησης από ουσίες (νόμιμες ή παράνομες) και συνήθειες κλπ (χαρτοπαιξία, βία, φανατισμός ) .

3) Η ενημέρωση και παρότρυνση των χρηστών για ένταξη σε προγράμματα απεξάρτησης των ειδικών μονάδων που λει­τουργούν για το σκοπό αυτό και η στήριξη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

4) Η συνεργασία του συλλόγου με άλλους συλλόγους και Οργανισμούς που επιδιώκουν τους ίδιους η παρεμφερείς σκοπούς

Για τo λόγο αυτό θα μπορεί ο σύλλογος να συμμετέχει σε εταιρείες ή άλλες νομικής μορφής ενώσεις, σωματεία ή φορείς, που προάγουν στόχους , που εμπεριέχονται στους σκοπούς του παρόντος συλλόγου. Στο πλαίσιο αυτό θα συνεργάζεται με την πολιτεία, υπουργεία, αρμόδιες υπηρεσίες και με θεραπευτικός κοινότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και  στο εξωτερικό.

5) Ο σύλλογος μπορεί να μισθώνει ή αγοράζει κτίρια, όπου θα αναπτύσσονται οι δραστηριότητες που θα έχουν σχέση με την πρόληψη, την προαγωγή της υγείας ή με άλλης μορφής παρεμβάσεις ιδιαίτερα στην νεολαία (πχ Κέντρο Δημι­ουργικής Απασχόλησης κλπ). Μπορεί να συστήνει εργασιακές μονάδες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με στόχο την εργασιακή και δημιουργική απασχόληση των νέων.

6) Η διεκδίκηση και υλοποίηση προγραμμάτων από υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατικές υπηρεσίες ή άλλους φορείς που έχουν ως θέμα τους σκοπούς του συλλόγου. Τα προγράμματα αυτά θα αξιοποιούνται για δραστηριότητες εκπαίδευσης, πρόληψης και οποιεσδήποτε άλλες συναφείς απασχολήσεις που θα έχουν σαν στόχο την υλοποίηση των σκοπών του συλλόγου.

7) Η δημιουργία της αναγκαίας υποδομής για ανάληψη υλοποίησης εκ μέρους του συλλόγου εκπαιδευτικών, περι­βαλλοντικών και γενικά κοινωνικών  προγραμμάτων.

 

No Comments Yet.

Leave a comment